SPORTOVNÍ VÝŽIVA


celkem zobrazeno 1543 záznamů na 52 stránkách (aktuální stránka 1)

« první|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|poslední »


Endurance Gainer 750g + 250g ZDARMA

Endurance Gainer Nápoj doplnìný o bílkoviny živoèišného pùvodu, obsahuje maltodextrin, vitamin B6 a hoøèík. Endurance Gainer je potravina urèená pro zvláštní výživu. Vhodná pro sportovce.


více informací: » Endurance Gainer 750g + 250g ZDARMA


Enduro Gainer 520g

Enduro Gainer je proteinovo-sacharidový práškový koncentrát pro pøípravu koktejlu s obsahem vybraných volných aminokyselin a dalších látek. Obsahuje vysoký podíl sacharidù a bílkovin. Enduro Gainer je proteinovo-sacharidový práškový koncentrát pro pøípravu chutného koktejlu svìží plné chuti. Koktejl obsahuje kombinaci vysoce kvalitního ultrafiltrovaného syrovátkového proteinu (WPC), biologicky aktivních peptidù, smìsi sacharidù a pøídavek vybraných volných aminokyselin. Recepturu doplòují další funkèní látky (Kreatin monohydrát, L-Glutamin, Taurin). - Ultrafiltrovaný syrovátkový protein (WPC) - Smìs biologicky aktivních peptidù, sacharidù a vybraných volných aminokyselin - Kreatin monohydrát, L-Glutamin, Taurin, Inulin, bifidokultury, vitamíny Enduro Gainer je potravina urèená pro zvláštní výživu. Vhodná pro sportovce.


více informací: » Enduro Gainer 520g


CarboJet Gain 50g sáèekvíce informací: » CarboJet Gain 50g sáèek


Maltodextrin 1500g

Maltodextrin vhodný pøi zvýšeném tìlesném výkonu. Je tvoøen polymery dextrózy o dextrózovém ekvivalentu 15. Maltodextrin je potravina urèená pro zvláštní výživu. Vhodná pro sportovce.


více informací: » Maltodextrin 1500g


R3 Xcell 2000gvíce informací: » R3 Xcell 2000g


Glucose 1000g

Glucose Glukóza, hroznový cukr, nazývaný také dextróza je tak zvaný monosacharid. Množství použité glukózy by mìlo být pøímo úmìrné délce a intenzitì tréninku a mùže se pohybovat až kolem 1 gramu na 1 kg tìlesné váhy. Doporuèuji zároveò použít i syrovátkový proteinový koncentrát (napøíklad Whey protein 80) v dávce 30 až 40 gramù. Glucose je potravina urèená pro zvláštní výživu. Vhodná pro sportovce.


více informací: » Glucose 1000g


Maxx Gain 15 40 sáèkù á 50g - 2000g

Maxx Gain 15 Obsahuje kombinaci mono a polysacharidù. Dále obsahuje vysoce kvalitní bílkovinové zdroje na bázi koncentrátu syrovátkové bílkoviny WPC, kreatin monohydrát. Vhodný pro amatérské i vrcholové sportovce. Neobsahuje aspartam. Maxx Gain 15 je potravina urèená pro zvláštní výživu. Vhodná pro sportovce.


více informací: » Maxx Gain 15 40 sáèkĂą á 50g - 2000g


After Activity 1500g

After Activity je vysokoprocentní 78% sacharidový nápoj. Obsahuje cukry (glukóza, sacharóza) a maltodextriny. Bílkovinou složku (7%) pøedstavují syrovátkové bílkoviny. After Activity je potravina urèená pro zvláštní výživu. Vhodná pro sportovce.


více informací: » After Activity 1500g


Mass Gain 14 Mega Weight Gainer 2250g

Mass Gain 14 Mega Weight Gainer MASS GAIN 14 je sachariïák s obsahem 14% bílkovin. Je vyroben z vybraných bílkovinných zdrojù, které vhodnì doplòují plnohodnotný sacharidový komplex. Sacharidový mix je tvoøen nìkolika druhy sacharidù (maltodextrinem, glukózou a fruktózou) ve specificky významném pomìru. Mass Gain 14 Mega Weight Gainer - Obohacen o vitaminy (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, B12, biotin, kyselina listová) - Kvalitní zdroj sacharidù - Vyvážený mix sacharidù Mass Gain 14 Mega Weight Gainer je potravina urèená pro zvláštní výživu. Vhodná pro sportovce.


více informací: » Mass Gain 14 Mega Weight Gainer 2250g


Actions Whey Gainer 2250g

Actions Whey Gainer je základní produkt øady “gainerù” (sacharidovo-proteinový), s niminálním obsahem tukù (ve formì lecitinu a MCT tuku). Actions Whey Gainer je urèen pro pøípravu koktejlù. Actions Whey Gainer je potravina urèená pro zvláštní výživu. Vhodná pro sportovce. Actions Whey Gainer neobsahuje kvasnice ani kvasnièné deriváty, a škroby. Actions Whey Gainer obsahuje kvalitní spektrum aminokyselin.


více informací: » Actions Whey Gainer 2250g


Redita Cukr & Stevia 350g

Redita Cukr & Stevia Zapomeòte na synteticky vyrobená sladidla, nabízíme nyní naprosto pøírodní sladidlo s prakticky nulovým energetickým obsahem a mnoha pozitivními zdravotními úèinky! Sacharin, acesulfam, cyklamáty, aspartam... umìlá sladidla, která jsou souèástí naší výživy již mnoho let, mají jednu podstatnou výhodu oproti øepnému cukru – prakticky nulový energetický obsah a jsou øádovì nìkoliksetkrát sladivìjší než sacharóza. To jsou tedy klady, ale co zápory? Ten hlavní spoèívá právì ve slùvku „umìlá". Stále se objevují pochybnosti, zdali tyto sladidla jsou opravdu zdravotnì nezávadná a tato diskuze není zdaleka uzavøená. Pøeci jenom se jedná pro náš organismus o cizorodé látky a pøi pravidelném a èasto nadmìrném, mnohaletém používání (jsou èasto tam, kde to ani netušíme...) to mùže mít nepøedvídatelné dopady na náš zdravotní stav. Zapomeòte tedy na tyto synteticky vyrobená sladidla, vždy máme nyní novinku, která v sobì spojuje pozitivní aspekty tradièních sladidel s naprostou zdravotní nezávadností! A co víc, jedná se o sladidlo naprosto pøírodní! Možná již tušíte o jaký „zázrak" pøírody se jedná – ano, je to Stevia sladká. tevia – sladká bylina pøírodní sladidlo pozitivní zdravotní úèinky pomáhá ke snížení krevního tlaku pomáhá rozšiøovat cévy má silné antibakteriální efekty má silné antivirové efekty má silné antioxidaèní efekty Tuto podivuhodnou rostlinu využívali domorodí indiáni v subtropických a tropických oblastech Jižní Ameriky již od nepamìti nejenom pro její sladkost (prakticky všechny èásti rostliny jsou zhruba tøicetkrát sladší než øepný cukr), ale i pro v dnešní dobì již prokázané pozitivní zdravotní úèinky – snižuje krevní tlak, rozšiøuje cévy, má silné antibakteriální, antivirové a antioxidaèní efekty... a takovýmto bonusem se nemùže pochlubit žádné jiné sladidlo! Abychom nemuseli pøežvykovat èásti rostlin, tak se v souèasné dobì používá extrakt, který vykazuje ještì o øád vyšší sladivost (zhruba až tøistakrát vìtší než øepný cukr) a tím se zcela po této stránce vyrovná ostatním umìlým sladidlùm. Redita Cukr & Stevia pouze 14 kcak v jedné lžièce stejná chu s POLOVINOU kalorií vhodné k redukèním dietám vhodné pro oslazení nápojù vhodné pro vaøení vhodné pro peèení Použití sladidla ze Stevia je opravdu universální a tedy zdaleka nejen k oslazení kávy, èaje èi jiných nápojù, ale i k peèení a vaøení (což se nedá øíci napøíklad o aspartamu). Kombinace extraktu Stevia s øepným cukrem snižuje energetický obsah výsledného produktu na polovinu pøi naprosto identické chuti – což se opìt nedá øíci o vìtšinì umìlých sladidel. Nejenom ženy a muži držící redukèní diety jistì pøivítají, že jedna kávová lžièka tohoto pøípravku obsahuje pouze 14 kcal., ale snížit nadbyteèný kalorický obsah stravy je jistì žádoucí pro naprostou vìtšinu z nás – vždy obezita pøedstavuje nejrozšíøenìjší epidemii naší civilizace! A tedy usilujete o snížení tìlesné váhy nebo jste sportovec s nutností udržet svoji hmotnost èi chcete pouze omezit pøíjem sacharidù a tak „srazit" energetický obsah stravy, tak používejte kombinaci Stevia s øepným cukrem všude tam, kde je to jen možné! A navíc udìláte nìco pro své zdraví...


více informací: » Redita Cukr & Stevia 350g


R2 Sport 50g sáèek pomeranè

R2 Sport je instantní nápoj s obsahem komplexu sacharidù, vìtvených aminokyselin BCAA , glutaminu a také polykosanolù , komplexu vitaminù a aspartátù minerálù. R2 Sport je potravina urèená pro zvláštní výživu. Vhodná pro sportovce.


více informací: » R2 Sport 50g sáèek pomeranè


After Activity 600g

After Activity je vysokoprocentní 78% sacharidový nápoj. Obsahuje cukry (glukóza, sacharóza) a maltodextriny. Bílkovinou složku (7%) pøedstavují syrovátkové bílkoviny. After Activity je potravina urèená pro zvláštní výživu. Vhodná pro sportovce.


více informací: » After Activity 600g


Mass Tech 3200g

Mass Tech Pøípravek Mass Tech je nejvšestrannìjší produkt své kategorie, který je na trhu k dispozici. Mùžete ho užívat pouze jedenkrát dennì, popøípadì si dávku mùžete rozdìlit na dvì poloviny a užívat jej dvakrát dennì. Nová úèinná receptura pøípravku dodává do lidského tìla neuvìøitelných 1170 kalorií, které jsou obsaženy ve formì vysoce kvalitního proteinu a rychle stravitelných karbohydrátù, a dále ve formì speciálních druhù tukù.


více informací: » Mass Tech 3200g


Mass Gain 14 Mega Weight Gainer 1000g

Mass Gain 14 Mega Weight Gainer MASS GAIN 14 je sachariïák s obsahem 14% bílkovin. Je vyroben z vybraných bílkovinných zdrojù, které vhodnì doplòují plnohodnotný sacharidový komplex. Sacharidový mix je tvoøen nìkolika druhy sacharidù (maltodextrinem, glukózou a fruktózou) ve specificky významném pomìru. Mass Gain 14 Mega Weight Gainer - Obohacen o vitaminy (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, B12, biotin, kyselina listová) - Kvalitní zdroj sacharidù - Vyvážený mix sacharidù Mass Gain 14 Mega Weight Gainer je potravina urèená pro zvláštní výživu. Vhodná pro sportovce.


více informací: » Mass Gain 14 Mega Weight Gainer 1000g


Actions Whey Gainer 1000g

Actions Whey Gainer je základní produkt øady “gainerù” (sacharidovo-proteinový), s niminálním obsahem tukù (ve formì lecitinu a MCT tuku). Actions Whey Gainer je urèen pro pøípravu koktejlù. Actions Whey Gainer je potravina urèená pro zvláštní výživu. Vhodná pro sportovce. Actions Whey Gainer neobsahuje kvasnice ani kvasnièné deriváty, a škroby. Actions Whey Gainer obsahuje kvalitní spektrum aminokyselin.


více informací: » Actions Whey Gainer 1000g


Whey Powder - syrovátka 2000g

Whey Powder - syrovátka Sušená sladká syrovátka - obsahuje snadno stravitelné mléèné bílkoviny a pøirozenì se vyskytující mléèný cukr - laktózu. Je vhodná k pøípravì osvìžujícího syrovátkového nápoje.


více informací: » Whey Powder - syrovátka 2000g


R2 Sport 400g doza pomeranè

R2 Sport je instantní nápoj s obsahem komplexu sacharidù, vìtvených aminokyselin BCAA , glutaminu a také polykosanolù , komplexu vitaminù a aspartátù minerálù. R2 Sport je potravina urèená pro zvláštní výživu. Vhodná pro sportovce.


více informací: » R2 Sport 400g doza pomeranè


Mass Gain 14 Mega Weight Gainer 40g

Mass Gain 14 Mega Weight Gainer MASS GAIN 14 je sachariïák s obsahem 14% bílkovin. Je vyroben z vybraných bílkovinných zdrojù, které vhodnì doplòují plnohodnotný sacharidový komplex. Sacharidový mix je tvoøen nìkolika druhy sacharidù (maltodextrinem, glukózou a fruktózou) ve specificky významném pomìru. Mass Gain 14 Mega Weight Gainer - Obohacen o vitaminy (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, B12, biotin, kyselina listová) - Kvalitní zdroj sacharidù - Vyvážený mix sacharidù Mass Gain 14 Mega Weight Gainer je potravina urèená pro zvláštní výživu. Vhodná pro sportovce.


více informací: » Mass Gain 14 Mega Weight Gainer 40g


R1 Sport 10 x 15g sáèky citron

R1 Sport 10x15g R1 sport je minerálový regeneraèní pøípravek, obsahující aminokyseliny s rozvìtveným øetìzcem, L-glutamin a vitamíny. Pøípravek je vhodný pro obnovení rovnováhy vody, minerálních solí v organizmu, regeneraci svalù a imunitního systému po intenzivní svalové èinnosti jakou je sport provozovaný na amatérské i profesionální úrovni.


více informací: » R1 Sport 10 x 15g sáèky citron


Hard Whey Gainer 1kg

Hard Whey Gainer - Obsahuje vysoce kvalitní bílkovinu a sacharidy. Dále obsahuje rostlinný tuk vitamíny a minerály. Hard Whey Gainer je potravina urèená pro zvláštní výživu. Vhodná pro sportovce.


více informací: » Hard Whey Gainer 1kg


Gainer 15 1500g

Gainer 15 Penco Gainer 15 je koktejl s 15% obsahem bílkovin a 70% obsahem sacharidù. Základem koktejlu jsou jednoduché a komplexní sacharidy, kvalitní bílkoviny živoèišného pùvodu, které mají vysoký obsah esenciálních aminokyselin, vitamíny, minerály a stopové prvky. Penco Gainer 15 je obohacen cholinem a lecitinem. Dále obsahuje Taurin. Gainer 15 je potravina urèená pro zvláštní výživu. Vhodná pro sportovce.


více informací: » Gainer 15 1500g


Mass Gain 14 Mega Weight Gainer 20x40g

Mass Gain 14 Mega Weight Gainer MASS GAIN 14 je sachariïák s obsahem 14% bílkovin. Je vyroben z vybraných bílkovinných zdrojù, které vhodnì doplòují plnohodnotný sacharidový komplex. Sacharidový mix je tvoøen nìkolika druhy sacharidù (maltodextrinem, glukózou a fruktózou) ve specificky významném pomìru. Mass Gain 14 Mega Weight Gainer - Obohacen o vitaminy (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, B12, biotin, kyselina listová) - Kvalitní zdroj sacharidù - Vyvážený mix sacharidù Mass Gain 14 Mega Weight Gainer je potravina urèená pro zvláštní výživu. Vhodná pro sportovce.


více informací: » Mass Gain 14 Mega Weight Gainer 20x40g


Sweet Whey 1000g

Sweet Whey je vhodná potravina pro sportovce, fyzicky aktivní osoby s požadavkem redukce hmotnosti. Dodává Ván spektrum kvalitních bílkovin potøebných pro aktivaci svalové hmoty a zásobuje vaše tìlo dùležitými minerály, což ocení všichni aktivní sportovci. Sweet Whey má také pøíznivý efekt na matabolismus, pozitivnì ovlivòuje èinnost støev a støevní mikrofloru a je úèinným pomocníkem pøi zkvalitòování vašeho imunitního systému. Sweet Whey je nízkokalorickou potravinou a kromì pozitivních úèinkù pro sportovce je vhodná i pro tìhotné ženy, protože nesnižuje hladinu vápníku. Sweet Whey lze doporuèit i pro vnìjší užívání, nebo má protizánìtlivé úèinky. Mùžete ji používat k ochranì pokožky. Úèinky Sweet Whey: - dodává spektrum kvalitních bílkovin - zásobuje tìlo dùležitými minerály - pozitivnì ovlivòuje èinnost støev a støevní mikrofloru - pomáhá odvádìt z tìla toxické látky


více informací: » Sweet Whey 1000g


Creatine Gainer 2000g

Creatine Gainer je kombinace 100% Kreatin Monohydrátu a kvalitních syrovátkových bílkovin ve smìsi se sacharidy. Obsahuje speciální složení sacharidù. Pøedností je snížený obsah tukù a to pøevážnì ve formì esenciálních mastných kyselin. Creatine Gainer - je obohacen o smìs dùležitých vitaminù a minerálních látek. Creatine Gainer je potravina urèená pro zvláštní výživu. Vhodná pro sportovce.


více informací: » Creatine Gainer 2000g


R1 Sport 15g sáèek citronvíce informací: » R1 Sport 15g sáèek citron


Rapid Up Mass 2500g

Rapid Up Mass Rapid Up Mass je urèen pro všechny, kteøí vedou aktivní životní styl a potøebují získat kvalitní sacharidy a bílkoviny. Rapid Up Mass obsahuje syrovátkový proteinový komplex, který tìlu poskytuje všechny esenciální aminokyseliny, tedy základní stavební kameny bílkovin, které podporují rùst svalové hmoty. Rapid Up Mass je speciální kombinace ultrafiltrovaného syrovátkovýho proteinového koncentrátu, izolátu a mléèného proteinového koncentrátu. Obsahuje kvalitní komplex sacharidù a nízký obsah tukù.


více informací: » Rapid Up Mass 2500g


Creatine Gainer 750g

Creatine Gainer je kombinace 100% Kreatin Monohydrátu a kvalitních syrovátkových bílkovin ve smìsi se sacharidy. Obsahuje speciální složení sacharidù. Pøedností je snížený obsah tukù a to pøevážnì ve formì esenciálních mastných kyselin. Creatine Gainer - je obohacen o smìs dùležitých vitaminù a minerálních látek. Creatine Gainer je potravina urèená pro zvláštní výživu. Vhodná pro sportovce.


více informací: » Creatine Gainer 750g


Enervit Pre Sport Carboloader 45g

Enervit Pre Sport Carboloader PRESPORT carboloader je potravina, která je urèena ke konzumaci tìsnì pøed výkonem, neobsahuje žádné tuky. Pre Sport Carboloader je potravina urèená pro zvláštní výživu. Vhodná pro sportovce.


více informací: » Enervit Pre Sport Carboloader 45g


Re-con 1200g

Re-con Re-Con je kombinace 7 rùzných skupin (matrixù). Re-Con je doslova napìchován karbohydráty. Re-Con obsahuje: 7 g glutaminu v dávce 6 g esenciálních aminokyseliny a 6 g BCAA 3 zdroje specifických sacharidù bylinné extrakty a fytochemikálie Re-con je potravina urèená pro zvláštní výživu. Vhodná pro sportovce.


více informací: » Re-con 1200g